Fenna ut'e Reiden

Fenna ut

Fenna ut'e Reiden (Pier 448x Oltman 317)

Menner Johan Hielkema

 

1e,& 2e Klasse L mennen CH Joure 2022

Ilja ut'e Reiden

Ilja ut

Ilja ut'e Reiden ( Uldrik 457 x Aan 416)

Menner Johan Hielkema

 

1e, klasse B mennen CH Oranjewoud 2022

Hinne

Hinne

 

 

Hinne (Mintse 384 x Jacob 302)

Menner Johan Hielkema

 

4e, Klasse L mennen finale KFPS Sportcompetitie 2018

1e, Klasse L mennen Hynstedagen Garyp  2018

3e, Klasse B mennen finale KFPS Sportcompetitie 2017 

 

Tessa ut'e Reiden

Tessa ut

Tessa ut'e Reiden ( Stendert 447 x Oltman 317)

Menner Johan Hielkema

 

2e, klasse L mennen Hynstedagen Garyp 2020

2e, Klasse B mennen CH Oranjewoud 2019

4e, Klasse B mennen Finale KFPS sportcompetitie 2018